آرامش پس از طوفان در دانشگاه علوم پزشکی گیلان / نقش مدیریت در پیشبرد اهداف سازمانی و رضایت مندی مردم

آرامش پس از طوفان در دانشگاه علوم پزشکی گیلان / نقش مدیریت در پیشبرد اهداف سازمانی و رضایت مندی مردم

مدیریت شایسته در پیشبرد اهداف و ایجاد رضایتمندی برای مردم در جهت دریافت خدمات مطلوب نقش اساسی دارد.  ، پس از کش و قوس های فراوان دو ساله بر سر عزل ارسلان سالاری از ریاست دانشگاه علوم پزشکی گیلان و حجم گسترده نارضایتی ها از عملکرد وی در داخل و خارج از مجموعه بهداشت و